Webshop gesloten

Team De Vuurwerkbaron ziet u graag in 2024 terug! Maak er een mooi 2024 van.

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 

Deze algemene voorwaarden gelden alleen voor de producten van De Vuurwerkbaron Voor zowel de winkel alsmede de webwinkel en overige producten aangekocht via de site.

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.     De Vuurwerkbaron: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan de koper aanbiedt;

2.     Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt op persoonlijke titel of in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met De Vuurwerkbaron;

3.     Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de koper georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

4.     Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat koper en De Vuurwerkbaron gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

5.     Bedenktijd: de termijn waarbinnen de koper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

6.     Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de koper om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

7.     Dag: kalenderdag;

8.     Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de levering‑ en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

9.     Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de koper of De Vuurwerkbaron in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

 

Artikel 2 – Gegevens De Vuurwerkbaron

De Vuurwerkbaron

Bezoek- & postadres:

Telfordstraat 28
8013 RM ZWOLLE

Telefoonnummer: 038-8200205
Telefonisch bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur
E-mailadres: info@devuurwerkbaron.nl
KvK-nummer: 50237403
BTW-identificatienummer: NL. 8226.24.953.B.01

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en bestellingen van De Vuurwerkbaron en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen De Vuurwerkbaron en koper.

2.    Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de koper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij De Vuurwerkbaron zijn in te zien en zij op verzoek van de koper zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.    Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4.    Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de koper zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

5.  Indien zich een situatie voordoet welke niet in deze voorwaarden is benoemd zal tussen koper en De Vuurwerkbaron in alle redelijkheid naar een oplossing worden gezocht. Indien er onduidelijkheden bestaan over de inhoud van deze voorwaarden kan koper zich richten tot De Vuurwerkbaron.

 

Artikel 4 - Het aanbod

1.    De Vuurwerkbaron behoud zich het recht voor om een aanbieding te wijzigen danwel te laten vervallen.

2.    Het aanbod is in overeenstemming met de koper en De Vuurwerkbaron tot stand gekomen en bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken.

3.  Alle beeldmateriaal en informatie op de webshop en website is indicatief en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Afbeeldingen geven een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten maar De Vuurwerkbaron kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren overeenkomen met de echte kleuren van de producten. De Vuurwerkbaron is niet gebonden een product te leveren conform de fouten.

4.    Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

·de prijs is inclusief belastingen;

·de eventuele kosten van aflevering; 

·de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

·het herroepingsrecht is niet van toepassing op de producten of diensten van de De Vuurwerkbaron. Gezien het karakter van de artikelen worden deze nimmer retour genomen. Dit komt door veiligheid en het tijdsgebonden gebruik van de artikelen.

·de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

·de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;

·de wijze waarop de koper voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;

·de overeenkomst wordt gesloten in het Nederlands.

 

 

Artikel 5 - De overeenkomst

1.    De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.    Indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt De Vuurwerkbaron onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de koper de overeenkomst ontbinden.

3.    Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft De Vuurwerkbaron passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de koper elektronisch kan betalen, zal De Vuurwerkbaron daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.    De Vuurwerkbaron kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien De Vuurwerkbaron op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.    De Vuurwerkbaron zal bij het product of dienst aan de koper de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de koper op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

     a. het postadres van de vestiging van De Vuurwerkbaron waar de koper met klachten terecht kan;

     b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de koper van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

     c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

     d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij De Vuurwerkbaron deze gegevens al aan de koper heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;

     e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

6.  Indien De Vuurwerkbaron zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

7. Overeenkomst tussen De Vuurwerkbaron en koper wordt opgeschort, ontbonden of beëindigd wanneer koper zich niet houd aan de algemene voorwaarden, indien koper komt te overlijden of na wederzijds goedkeuren van 1 van voorgenoemde opties.

8. Op de website van De Vuurwerkbaron worden diverse betalingsmethoden aangeboden. Koper wordt verzocht middels deze betalingsmethoden het bedrag van de bestelling te voldoen, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen tussen koper en De Vuurwerkbaron.

9. De Vuurwerkbaron houdt zich het recht voor een bestelling te weigeren dan wel annuleren binnen 5 dagen na de bestelling. Indien een product niet meer op voorraad, of leverbaar is danwel afgekeurd bij de kwaliteitscontrole door de overheid wordt bij het afhalen een vervangend maar soortgelijk artikel aangeboden. Indien deze niet naar wens is van de koper kan de koper het aankoopbedrag terug ontvangen via dezelfde weg als deze betaald is. De overeenkomst komt tot stand onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van het bestelde product.

 

 

 

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht bij levering van producten

  1. Koper heeft geen recht op herroeping. Gezien de aard van de producten mogen deze niet geretourneerd worden.
  • De artikelen worden in een landelijk vastgesteld tijdvak gebruikt/ontstoken.
  • De artikelen welke niet ontstoken worden kunnen niet worden geretourneerd vanwege de veiligheid en wettelijke bepalingen. (zie vuurwerkbesluit)
  • Door de aard van deze artikelen kunnen ze niet worden teruggezonden.

 

  

 Artikel 7 - De prijs

1.  De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

 

 

Artikel 8 - Conformiteit en Garantie

1.    De Vuurwerkbaron staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2.    Een door De Vuurwerkbaron, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de koper ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van De Vuurwerkbaron jegens koper kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

3.    Indien een product onverhoopt niet op voorraad is, wordt deze vervangen door een soortgelijk product van minstens dezelfde waarde.

4.   Koper dient bij ontvangst van producten direct te controleren of geleverde producten conform de gemaakte afspraken zijn. 

 

 

Artikel 9 - Levering en uitvoering

1.    De Vuurwerkbaron zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

2.    Levering van producten vindt nimmer plaats. Koper dient de bestelde artikelen zelf af te halen bij het afhaalpunt. Koper dient ouder dan 16 jaar te zijn en zich te legitimeren bij afhalen. (12 jaar voor F1 vuurwerk en, 18 jaar voor F2 vuurwerk)

3.  Bestelling van meer dan 25 kilo mogen niet in 1x worden afgegeven.

4.    Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal De Vuurwerkbaron zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij het afhalen zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van De Vuurwerkbaron.

6.    Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van afgifte aan de koper bij De Vuurwerkbaron, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

 

Artikel 10 - Duurtransacties

1.    De koper kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2.    Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de koper de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

 

 

Artikel 11 - Betaling

1.    Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de koper verschuldigde bedragen te worden voldaan voor afhalen van het goed.

2.    Bij de verkoop van producten wordt altijd vooraf betaald.

3.    De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan De Vuurwerkbaron te melden.

4.    In geval van wanbetaling van de koper heeft De Vuurwerkbaron behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de koper kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

5.  Kosten voor incasso, wettelijke rente e.d. zijn voor de koper.

6.  Zolang de producten niet betaald zijn blijft De Vuurwerkbaron eigenaar van de producten.

 

 

Artikel 12 - Klachtenregeling

1.    De Vuurwerkbaron beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2.    Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, doch uiterlijk 7 dagen na ontvangst, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij De Vuurwerkbaron, nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd.

3.    Bij De Vuurwerkbaron ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door De Vuurwerkbaron binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot De Vuurwerkbaron. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

 

Artikel 13 - Aansprakelijkheid

1.   De Vuurwerkbaron is niet aansprakelijk voor enigerlei schade welke buiten haar schuld is ontstaan.

2.  Voor schade aan producten tijdens levering, montage of andere werkzaamheden is De Vuurwerkbaron slechts aansprakelijk voor een bedrag niet hoger dan de bestelling.

3.  Voor materiele schade ontstaan anders dan aan geleverde producten is De Vuurwerkbaron verzekerd. Koper dient direct kenbaar aan De Vuurwerkbaron te maken dat de schade is ontstaan.

4.  Voor schade als gevolg van gemiste besparingen, gevolgschade, overmacht e.d. is De Vuurwerkbaron niet aansprakelijk.

5. Overmachtssituaties zijn als volgt, maar niet gelimiteerd tot:

a) externe bezorging staakt of raakt de levering kwijt.

b) De Vuurwerkbaron heeft een ongewoon voorval waardoor levering staakt of uitgesteld wordt.

c) extreme weersomstandigheden.

d) Verkeerd gebruik van de producten

 

 

Artikel 14 – Intellectueel eigendom

Op website, social media en in de winkel van De Vuurwerkbaron worden logo’s, afbeeldingen en informatie gebruikt. Deze afbeeldingen en informatie zijn intellectueel eigendom van De Vuurwerkbaron of haar leveranciers of zakenpartners. Het is niet toegestaan afbeeldingen en informatie te kopiëren, openbaar te maken of op andere wijze te gebruiken tenzij een duidelijke bronvermelding getoond wordt of schriftelijk toestemming is ontvangen van De Vuurwerkbaron.

 

 

Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de koper zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de koper op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

In geval van twijfel over de uitleg van dit reglement of overige vragen en onduidelijkheid op deze site of acties dan zal De Vuurwerkbaron hier uitsluitsel over geven. 

 

En als u dit allemaal gelezen hebt dan rest ons verder niets dan u een hele goede jaarwisseling te wensen!